Vilken Standard ska vi ha?

Standarden på Vägföreningens vägar är naturligtvis beroende på flera saker.

Det första man tänker på är oftast det man ser dvs. körbanans skick när man går eller åker på den.

Körbanans skick varierar beroende på årstid.
För enkelhetens skull brukar man dela upp den tekniska väghållningen i barmarksunderhåll och vinterväghållning. Du kan läsa mer om detta under respektive flik.

En annan faktor som påverkar standarden stark är vilken vägbeläggning vägen har. Alla våra vägar är idag belagda med asfalt som är den bästa beläggningen man kan ha för vår typ av vägar.

Andra faktorer som påverkar hur man upplever standarden är vägbredd och sikt.
Våra vägar är relativt smala. Vägbredden varierar mellan 3-4 meter. Sikten är mycket varierande, vilket innebär att alla borde köra sakta och inom den hastighetsbegränsning på 30-km som gäller för alla våra vägar.

En avgörande faktor för vägstandarden som man ofta inte tänker på är hur vägen är byggd. Vägens underbyggnad har stor betydelse för hur stor last och slitage vägen tål utan att skadas. En annan viktig faktor som påverkar vägarna  är också hur väldränerad vägkroppen är. T.ex. uppkommer tjälskott genom att det är fel material i vägkroppen och den innehåller för mycket vatten. Att dikning och avrinning vid vägarna fungerar är därför av stor vikt för att förhindra sämre standard.

Standarden på Stenbäcken-Torskärs enskilda vägar varierar beroende på att de byggts med olika standard. Sedan mitten på 1980-talet har Va-nätet successivt byggts ut i vårt område. I samband med att  vägarna då återställts har underbyggnaden förbättrats. Det innebär att vi idag har vägar med bättre standard än i många andra områden i kommunen. En annan faktor som påverkar dagens standard är att styrelsen under de senaste femton åren alltid haft en hög ambition att snarast laga alla vägskador som uppstått. Våra vägar är inte dimensionerade för tyngre fordon. Om detta kan du läsa mer om under Tunga transporter.

Vad du själv kan göra för att medverka till att standarden upprätthålls kan du läsa om under Medlemsinsatser.

Direkt länk hit: https://stvf.info/Väghållning/Vägstandard senast uppdaterad: 2011-09-18 18:43:20