Tunga Transporter - Vårt Gissel

Allmänna vägar delas enligt trafikförord­ningen in i tre bärighetsklasser. Om inget annat har föreskrivits tillhör en väg den högsta bärig­hetsklassen 1 (BK1). Ju högre bärighetsklass desto tyngre fordon får föras på vägen. Vägverket får föreskriva att vägen i stället ska tillhöra BK 2 eller 3, vilket innebär begränsningar i axeltryck och boggietryck. Med stöd av förordningen har Vägverket föreskrivit att ett stort antal vägar i framför allt norra Sverige ska tillhöra BK 2 eller 3 under tiden 1 april-15 november. Detta innebär att vägarna övrig tid, dvs då tjälen gått i marken, tillhör BK 1.

Vad gäller hos oss?
Motsvarande klassning finns inte för enskilda vägar det är därför upp till väghållaren av den enskilda vägen att ange/besluta om hur tunga transporter den enskilda vägen tål.

Stenbäcken-Torskärs vägar har olika bärighet beroende på att de byggts vid olika tidpunkter och med olika mycket bärande material.
Våra vägar är byggda för att klara trafik med personbilar och servicefordon av typ lastbilar som t.ex. sopbilar, brandbilar etc.
Vägarna är inte byggda för lastbilar/arbetsfordon för t.ex. hustransport, tunga lyft, timmerbilar etc.

När du som fastighetsägare beställer eller utför en tung transport är det din skyldighet att informera transportören om vägarnas begränsade bärighet.
Du skall även informera vägföreningen vägtillsyningsman i god tid innan transporten sker och beskriva fordonet, typ av last, tidpunkt etc. Du skall också begära att en gemensam besiktning av färdvägen på föreningens vägar genomförs innan transporten sker.

Efter att transporten skett besiktas vägen på nytt för att konstatera eventuella skador.
Formellt är det fordonsägaren som orsakar skadan som är skadeståndsskyldig. För att du skall undvika tråkiga efterräkningar är det lämpligt att du i förväg göra upp med transportören om vem som skall stå för  eventuella skadeståndsanspråk från vägföreningen.
Skadeståndsanspråk beräknas efter återställningskostnad + ett administrativt tillägg.   

Direkt länk hit: https://stvf.info/Väghållning/Tunga Transporter senast uppdaterad: 2011-09-18 18:43:36