Snyggt och välskött till lägre kostnad!

En styrelse kan göra mycket men inte allt. Om vi vill ha ett snyggt och välskött område att bo och trivas i måste alla efter bästa förmåga tänka sig för, vara uppmärksamma,  informera om det som behöver förbättras eller rättas till och utföra enklare åtgärder på eget initiativ..
Frågan är vad Du som medlem kan göra för att föreningens kostnader för skötsel av vägar och grönområden skall hållas nere.
Här följer kort en beskrivning av sådant som kan bidra till att minska våra kostnader och öka trivseln.

Tunga transporter skadar vägarna
Våra vägar är inte byggda för tunga transporter. Transportören har alltid fullt ansvar för skador som uppstår vid tung transport.
Du bör därför informera transportören om våra vägförhållanden och ta kontakt med vägtillsyningsmannen för överenskommelse om bästa vägval och besked om vägens bärighet. Om skada uppkommer skall uppgift om bilnummer, skadedatum m.m. lämnas till styrelsen.

Parkering

Fordon som parkeras utmed våra vägar medför flera olägenheter.

  1. De fordon som skall passera tvingas köra upp och ner på vägkanten vilket ofta medför att kanten bryts av.
  2. Det parkerade fordonet kan vara ett hinder för brandbilar, ambulanser, m.m. vilket kan orsaka att annans liv och hälsa sätts på spel.

-Tillse att egna och gästande fordon parkeras inne på den egna fastigheten eller på de särskilda p-platserna i anslutning till vägarna.

Vatten i vägkroppen – Tjälskador

Vatten i vägkroppen är de största boven till att skador uppstår på våra vägar.
Det är därför viktigt att diken och trummor hålls rena och fungerar.
- Tillse att dräneringar vid utfarter och på andra platser hålls väl rensade.
- När du upptäcker skador på vägar  och diken kontakta genast vägtillsyningsmannen.

Sikt och trafiksäkerhet

Träd och buskar är vackra och naturliga inslag i vårt område. Eftersom dessa hela tiden växer uppstår varje år siktförsämringar och träd som gör intrång på vägområdet. Förutom skymd sikt som kan orsaka olyckor så kan fordonen skadas av de utväxande träden.
Många planterar träd och buskar för nära vägområdet. Ca en meter från vägkant bör vara fri från växtlighet!
 - Tillse att växande träd och buskar på den egna fastigheten beskäres så de inte växer ut mot vägarna och skadar fordonen och skymmer sikten.

Ris och skräp

Att ris och skräp inte körs över till närmaste grönområde borde vara en självklarhet för alla idag men är det tyvärr inte. Vi uppmärksammar därför på att:
- Det är inte tillåtet att lägga skräp och ris på våra grönområden. Behöver du hjälp med borttransport kontakta vägtillsyningsmannen som kan informera om hur detta kan ordnas.

Rastning av hundar

Vid rastning av hundar förekommer inom hela vårt område att den som rastar hunden inte tar upp hundbajset. För allas trevnad vill vi uppmana alla hundägare att se till att ta upp efter hunden. Som ägare till hunden har du ett strikt ansvar för att detta sker. Du som ser att en hundägare slarvar med detta påpeka vänligt. Om rättelse ändå inte sker rapportera till styrelsen för åtgärd.

Direkt länk hit: https://stvf.info/Väghållning/Medlemsinsatser senast uppdaterad: 2011-09-18 18:47:25