Viktigt med Kontinuerlig Skötsel!

Det barmarksunderhåll som behöver göras på vägarna varierar över åren beroende på slitage och andra skador efter tunga transporter eller sättningsskador p.g.a. av nederbörd och/eller  kyla.

Styrelsen gör en eller två besiktningar per år av vägnätet.

Vid besiktningarna försöker man hitta synliga skador såsom potthål och sprickor i asfalten.
Även diken och vägtrummor inspekteras för att kontrollera att avrinningen av ytvatten fungerar.
Häckar och andra växande träd och buskar observeras för att ge underlag för röjning av vägrenarna.

Som fastighetsägare har var och en skyldighet att tillse att träd och buskar från den egna tomten ej växer närmare vägkant än 0,5 meter.
I kurvor och gathörn skall häckar ej vara högre än 80 cm 10 meter åt vardera hållet från vägkorsningen.
På höga träd som växer ut över vägbanan skall den fria höjden vara 4,5 meter från vägytan.

Efter genomförd inspektion gör styrelsen en plan över vilka åtgärder som måste utföras snarast och vilka som kan vänta.

Årligen prioriteras lagning av potthål och andra skador i asfaltsbeläggningen.
Årligen utföres även sopning av vägar (april) och klippning av vägrenar (efter midsommar).
Beroende på behov utföres  även slyrensning  och trädfällning samt dikesrensning.

Direkt länk hit: https://stvf.info/Väghållning/Barmarksunderhåll senast uppdaterad: 2011-09-18 18:44:37