Styrelsen - Föreningens Motor

Föreningens styrelse består av 5 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter.

Mandattiden för ordinarie styrelsemedlem är 2 år och för suppleant 1 år.

Årsmötesstämman utser ordförande. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv.
D.v.s. man utser kassör, sekreterare, vägtillsyningsman eller annan funktion som
styrelsen finner lämplig.

Vid styrelsemöten deltar såväl ordinarie ledamöter som suppleanter.
Suppleant har ingen rösträtt vid styrelsemöte om alla ordinarie styrelsemedlemmar är närvarande.
Styrelsen är beslutsför när 3 ledamöter är närvarande och de är ense om beslutet.

Styrelsens uppgift är:

 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras
  andelstal och ägare,
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse
  över föreningens verksamhet och ekonomi, samt föreslå
  utgiftsstat och handlingsplan för kommande förvaltningsperiod,
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Klicka här för att se vilka som ingår i styrelsen

Direkt länk hit: https://stvf.info/Om Oss/Styrelse senast uppdaterad: 2011-09-17 20:50:42