Stadgar

 

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av  samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1    Firma

Föreningens firma är: Stenbäcken-Torskärs Vägförening

§ 2    Samfälligheter

Föreningen förvaltar fastigheten Kolmården 1:154 och 1:180 samt nätet av vägar och angränsande grönområden inom det område som framgår av förrättningskarta Torskär GA:3 och därtill upprättad förteckning över vägar och grönområden. 

§ 3    Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet av föreningen bestämts om dess ändamål, d.v.s. anläggning och underhåll av vägar och grönområden för medlemmarnas räkning.

§ 4    Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2. Hit hör även egendom placerad på av föreningen arrenderad mark eller av annan medlem förhyrd mark. Förteckningöver de fastigheter och egendomar som ingår i föreningen återfinnes i bilaga  som upprättats i samband med förrättningsbeslut av den 2 november 1999.

§ 5    Styrelse

Säte, Sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Norrköpings Kommun. Styrelsen skall bestå av 5 Samansättning ledamöter och två suppleanter.

§ 6    Styrelse

Val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant 1 år. Stämman utser ordföranden bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv.

§ 7    Styrelse

Kallelse Föredragn. lista

Kallelse till sammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöter och suppleanter minst 6 dagar före sammanträdet. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 8    Styrelse
Beslutsförhet Protokoll

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigt utlyst, om samtliga ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelse får ärende avgöras om minst tre av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ledamöter är närvarande och ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörande av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattar beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordförande lett sammanträdet.

§ 9    Styrelse

Förvaltning

Styrelsen skall

 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
 3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras
  andelstal och ägare
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi, samt föreslå utgiftsstat och handlingsplan för kommande förvaltningsperiod,
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10    Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma för kommande period utse 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter. Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie stämma.

§ 11    Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1 till 31/12.          

§ 12    Underhålls- och förnyelse-fond

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 20.000 kronor. Om det egna kapitalet överskrider en halv årsbudget behöver ingen avsättning ske. 

§ 13    Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas under maj månad på tid  och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars  rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter. (Se nedan)

Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstämma i enlighet med stadgarnas föreskrifter,skall länsstyrelsen på anmälan av medlem utlysa föreningsstämma. Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar hos styrelsen begär att extra föreningsstämma skall hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakt-tagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Sker det ej, utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från den kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under 14 dagar.

§ 14    Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom e-post eller brev till medlemmarna. Kallelsebrev skall utsändas senast 14 dagar före stämman.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13, 4 st angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom på sätt som styrelsen finner lämpligt.

§ 15    Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.

Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvalt-ningsberättelsen.

§ 16    Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för stämman

 2. val av sekreterare för stämman

 3. fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

 4. val av två justeringsmän

 5. styrelsens och revisorernas berättelse

 6. ansvarsfrihet för styrelsen

 7. framställning från styrelsen eller motioner från
  medlemmarna

 8. ersättning till styrelsen och revisorerna

 9. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

 10. val av styrelse och styrelseordförande

 11. val av revisorer

 12. fråga om val av valberedning

 13. övriga frågor

 14. tid och plats för protokolljustering

 15. meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles
  tillgängligt

 

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 4, 7, 14 och 15

§ 17    Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

I fråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 18    Protokollsjustering och tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efterstämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

§ 19    Ändringar av stadgarna

Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Beslut enligt första stycket skall genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering. Vid anmälan skall fogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett.

Registreringsbevis

Kopia på originalhandling för registreringsbevis från lantmäteriet kan du se här: Registreringsbevis_lantmateriet_2021-02-26.pdf 

 

Direkt länk hit: https://stvf.info/Om Oss/Stadgar senast uppdaterad: 2011-09-17 20:57:53