Vem är Medlem?

Medlemmar i Stenbäcken-Torskärs vägförening är:

  1. Alla ägare till fastigheter som tagits upp i Kommunala Lantmäterimyndighetens förättningsbeslut 1999-11-02 enligt förteckning aktbilaga BE2.
  2. Nya fastigheter som bildas genom avstyckning från redan ingående fastigheter.
  3. Ägare som hyr eller disponerar hus å fastighet utan att äga marken. S.k.”hus Å”

När en medlem säljer sin fastighet övergår medlemskapet automatiskt till den/de nya ägarna.

Medlems rättigheter och skyldigheter regleras dels av allmän lagstiftning och lagen om samfälligheter, dels av vad som fastställts i förättningsbeslutet 1999 samt de beslut som fattas av föreningens årsmöte och styrelse.

Direkt länk hit: https://stvf.info/Om Oss/Medlemsskap senast uppdaterad: 2011-09-18 18:42:49