Stranden - Vårt Paradis!

Strandområdet eller strandområdena kanske är mer riktigt att säga. De är de av våra grönområden som utnyttjas mest.

Tillgången till vattnet för bad, fiske och andra fritidsaktiviteter är mycket uppskattat.

De två största Strandområdena är Östra Stranden respektive Västra Stranden.
Precis som namnet säger är Östra Stranden det område som ligger öster om Svanvägens utfart på Strandvägen.
Västar stranden är det område som ligger väster om utfarten fram till där bebyggelsen börjar vid Torskär.

I Torskärsområdet finns det fyra strandområden.
Ett heter Skarphagen som ligger rakt ner mot vattnet när man svängt in på Torskärsvägen.
Så har vi Udden som ligger i Lomvägens förlängning ner mot vattnet.
Bakom pumpstationen i Torskär finns ett område som heter Alstranden.
I änden på Andvägen vid vändplanen finns Frans äng.

Föreningens målsättning är att strandområdet skall hållas snyggt och vara en tillgång för medlemmarna.
År 2001 fattades ett principbeslut om att den markdisposition fastighetsägare hade för badhus och bryggor på Östra och Västra stranden skulle formaliseras genom arrendeavtal med föreningen.
I arrendeavtalen finns krav inskrivna på att ägarna skall sköta sitt område och byggnader.

Föreningen har sedan dess genomfört årliga inspektioner och skickat information om ev. brister med krav på åtgärder.
Det har till vår glädje visat sig vara rätt sätt att komma tillrätta med det förfall och den nedskräpning som inte var ovanlig tidigare.

Eftersom det finns en större efterfrågan på bad och bryggplatser än vad som finns tillgängligt jobbar föreningen aktivt med att finna fler platser och även göra områden som idag är svårtillgängliga mer tillgängliga.
Framförallt är det områdena i Torskär som behöver dessa åtgärder.

Vad gäller då för regler för våra strandområden. Själva stranden som ligger på Kolmården 1:154 är enligt gällande byggnadsplaner s.k. allmän platsmark.
 

Regler för strandområdet

Stenbäcken-Torskärs Vägförening ligger belägen utmed Bråvikens norra strand som med tiden kommit att bli både populärt som plats att bo på och att besöka som utflyktsmål, inte minst för de som bor i området och dess närhet.

I och med den utbyggnad permanenta bostäder i området som skett under senaste åren så har intresset och trycket mot strandområdet också ökat. Därtill har vi även området kring gamla sanatoriet, Torsviken, som börjar projekteras inom en snar framtid och då kommer innebära ytterligare boende utöver de som redan bor inom vår vägförening. Det ökande antalet boende kan vara en potentiell källa till konflikter mellan de som innehar badplatsarrenden utmed strandområdet och de som vill söka sig ned till Bråvikens vatten. Av den här anledningen ser vägföreningens styrelse att det finns ett behov av att informera, inte minst innehavarna av badplatsarrenden, om vilka regler som övergripande gäller för strandområdet.

Utöver de regler som finns stipulerade i arrendekontraktet så betraktas den del av strandområdet som innehas av vägföreningen som allmän strandmark, trots att den är bebyggd med sjöbodar utmed större delen av strandremsan så gäller här Naturvårdsverkets regler om Allemansrätten för hela strandområdet. Man kan inte hävda hemfrid vid sitt badplatsarrende då det inte är att betrakta som tomtmark eller är i direkt anslutning till den egna tomten. Därmed kan man konstatera att allmänhetens rätt till tillträde till vattnet är stark och inte får förhindras. Man får t ex inte avvisa någon som tagit sig ned till vattnet för bad eller fiske eller liknande. Om någon nyttjar någons brygga för att ta sig i och ur vattnet så är även det tillåtet enligt Allemansrätten. Dock får det inte ske när innehavaren befinner sig vid sin badplats eller på sådant sätt att innehavarens nyttjanderätt förhindras. Så länge det inte sker någon åverkan på annans egendom, fast eller lös så är det att anse som tillåtet. Med detta inte sagt att allmänheten får ta sig för vilka friheter som helst när man besöker stranden. Man får givetvis inte skräpa ned eller göra åverkan på växtlighet eller egendom. Man får givetvis inte använda båtar, möblemang, grillar eller dylikt som finns vid badplatserna. Den som nyttjar stranden ska göra det med förstånd och respekt för sina medmänniskor och de som arrenderar del av strandremsan.

I Naturvårdsverkets skrift ”Allemansrätten – vad säger lagen?” kan man läsa om vilka rättigheter och skyldigheter man har när man vistas i skog, mark och utmed hav och vatten. Skriften kan kostnadsfritt laddas ned på:

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8161-6.pdf?pid=3915

 

För att minska trycket på arrendeplatserna så har vägföreningen iordningställt gemensamma badplatser nedanför korsningen Strandvägen – Svanvägen där Qvist stuga tidigare låg. Här finns det möjlighet för familjer likväl som enskilda att komma ned vid stranden för sol och bad eller då årstiden tillåter vinteraktiviteter på isen. Platsen är i skrivande stund under renovering men kommer troligen vara i tillräckligt gott skick till sommaren för att kunna vara inbjudande. Även det så kallade badberget som är den gamla gemensamma badplatsen vid Stenbäcken finns att tillgå. Den ligger nedanför busshållplats Alkavägen. I Torskär finns den så kallade Udden som ligger i Lomvägens förlängning ned mot vattnet. Där det finns tillgång till brygga som vägföreningen iordningställt och som sköts om av frivilliga krafter i området. Att de här platserna finns vill vi ska ses som en möjlighet till tillgång till vattnet för de som inte kunnat beredas en egen badplats. Men man måste ha respekt för att området är långsträckt och att för vissa är detta inte lättillgängliga alternativ och en del därför söker sig ned vid badhytterna.

Det är styrelsens stora önskan att vi med respekt för varandra och de lagar och regler som gäller ska kunna ha en trivsam tillvaro tillsammans vid vårt vackra Bråviken.

Direkt länk hit: https://stvf.info/Grönområden/Strandområdet senast uppdaterad: 2011-09-18 18:48:31